Slovo U

Ubiranje

Ubiranje poreza i sl. simbolizira prisilno prikupljanje zekata, poreza ili nekih drugih materijalnih obaveza prema društvu i zajednici. Ko sebe sanja u ulozi ubirača to će mu podići ugled u društvu.

Ubistvo

Ko sanja da je sam sebe ubio – iskreno se pokajao; ko sanja da je ubio drugog čovjeka – počinio je veliki grijeh, a neki vele, spasio se briga. Ko sanja da ga je neko ubio, ali ne zna svog ubicu – zapostavlja šerijatske propise; a ako zna ko je njegov ubica – pobijedit će […]

Učač Kur’ana

Ukoliko se sanja učač Kur’ana kako obavlja neke zadatke, to simbolizira ugled, čast i dobar glas, dok viđenje učača Kur’ana na groblju i dženazama simbolizira licemjerne postupke, savjetovanje ljudi koji ne primaju savjet i naređivanje dobra i odvraćanje od zla.

Učenjak (musliman)

Simbolizira radosnu vijest o povećanju ugleda i autoriteta za snivača i rad na temelju onoga što se zna. Viđenje uleme u snu ukazuje na povećanje znanja samom snivaču.

Učenje

Učenje Kur’ana, hadisa, mudrosti ili nekog zanata simbolizira bogatstvo nakon neimaštine, Uputu nakon zablude, brak za neoženjenog ili neudatu, i rađanje djeteta za onoga ko ga nema. Ko sanja da uči u snu razvrat, nevjerstvo ili način kako da krade – to upućuje na zabludu nakon Upute, siromaštvo nakon blagostanja i nevjerstvo nakon imana.

Učitelj

Simbolizira pravednog vladara. Nepoznati učitelj djece simbolizira zapovjednika, sudiju ili šerijatskog pravnika, kao i svakog onog koji ima moć, čija riječ se sluša i respektira i ko ima mogućnost naredbe i zabrane.

Učkur

Simbolizira ženu, a za ženu simbolizira brata, djevera, svekra ili amidžu. Za trudnu ženu učkur ili svitnjak simbolizira dobijanje kćerke.

Udaja

Simbolizira brak, pod uvjetom da je vidjela muža za kojeg se udaje ili zna njegovo ime i porijeklo. Međutim, ukoliko sanja da se udaje za muža kojeg nije vidjela, kome ne zna ime i kojeg uopće i ne poznaje – to upućuje na njenu brzu smrt. Ako, pak, žena koja ima muža sanja da se […]

Udaljenost

Simbolizira nepravdu i nasilje. Teritorijalna udaljenost simbolizira lišenost nečega, a udaljenost osoba jedne od ruge simbolizira prepirku, odvajanje, izolaciju i smrt.

Udar groma

Simbolizira upozorenje počiniocu grijeha, kaznu koju će platiti, dolazak nekog nepravednog vladara, gnusno ubistvo, požar, diverziju, veliku pljačku i druge nesreće i katastrofe, kao i smrt.

Udarac

Udar ili udarac u snu simbolizira lukava i perfidna čovjeka, ukoliko osoba mnogo i snažno udara. Ko u snu udari u nešto, pa ga to uznemiri, to simbolizira rastanak s djetetom ili gubitak dijela kapitala.

Udaranje

Udaranje u snu simbolizira postizanje dobra za osobu koja je udarena od osobe koja ju je udarila. Udarac simbolizira savjet, neku promjenu ili dovu. Ko sanja da udara vezanu osobu – on o toj osobi govori negativno i prenosi ružne priče u vezi s njom.

Udovi

Simboliziraju djecu. Ko sanja polomljene udove – rastat će se od djece, a ko sanja da su mu udovi odsječeni – otputovat će ili će biti udaljen od porodice.

Ugalj

Ugalj

Simbolizira opasnog čovjeka, haram-imetak ili kapital dobijen od strane vlasti. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od nečega što je u bliskoj vezi sa ugljem. Beskorisni i neupotrebljivi ugalj simbolizira nešto lažno i beskorisno.